ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

До 10-о число: ЗДДФЛ

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. ЗСВОТС Подаване на Интрастат -декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС.

До 14-о число: ЗДДС

 1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен период.
 2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за предходния данъчния период.
 3.  Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
 4. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
 5. При получаване на услуги по чл. 21, ал. 3, когато доставчикът не е установен на територията на страната и получателят е данъчно задължено лице, нерегистрирано по ЗДДС, данъкът се внася от получателя в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 1. Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през предходния месец
 2. Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване...

До 20-то число: ЗКПО

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

До 20-то число: ЗДДС

Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

До 25-то число: ЗДДФЛ

 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през предходния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 число на месеца.
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения.

До края на всеки месец: ЗКПО

 1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО
 2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за предходния месец.  

Забележка: Когато последния ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

До края на всеки месец: ЗДДФЛ

 1. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава 6 от ЗДДФЛ от платеца на дохода. 
 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл.42, ал.6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през предходния месец са направени само частични плащания.

Забележка: Когато последния ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.